Regulament concursuri

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Punem la bătaie 90 de litri de bere ”

I. DENUMIREA CONCURSULUI ȘI ORGANIZATORUL

Art. 1. Denumirea Concursului este: “Punem la bătaie 90 de litri de bere ”(denumit în continuare şi „Concursul”).

Art. 2. Organizatorul Concursului este ​​ASTIR SRL, cu sediul în Timis, str. Moldovei nr. 1B, office@astir.ro , 0733927611

II. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Art. 3. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament. Regulament înseamnă prezentul document, inclusiv așa cum acesta va fi modificat, inclusiv toate și oricare dintre regulile Concursului, și care sunt obligatorii în mod necondiționat pentru toți Participanții.

Art. 4. Regulamentul va fi adus la cunoștință publicului pe pagina de Facebook a Organizatorului,  https://www.facebook.com/ulita.bolanda precum și prin orice alte modalități impuse conform legislației aplicabile din România.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Art. 5. La Concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (denumite împreună în cadrul prezentului regulament “Participanții” și fiecare dintre aceștia “Participantul”):

 1. au împlinit vârsta de 18 ani până cel târziu la data înscrierii la concurs;
 2. au domiciliul sau reședinţa pe teritoriul României;
 3. deţin un document de identitate valabil care va trebui prezentat în scopul identificării, validării și înmânării Premiilor dacă Participanții respectivi au câștigat vreunul din Premii;
 4. sunt persoane fizice, cetățeni români;
 5. dețin un cont valabil de Facebook.
 6. Sunt locuitori ai orașelor Timișoara, Arad sau a localităților limitrofe acestora pana în limita a 20 km.

Art. 6. Nu pot participa la această Campanie:

 1. salariaţi şi colaboratori persoane fizice (având un contract în vigoare) ai Organizatorului;
 2. Membrii familiilor prepușilor menționați la punctele de mai sus (copii, părinți, frați, surori, soț, soție).

Art. 7. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea unui premiu, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat.

Art. 8. Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ toate obligațiile instituite în sarcina lor de prezentul Regulament

Art. 9. Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărțuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe pagină.

Art. 10. Înscrierea și participarea la concurs sunt condiționate de plasarea unei comenzi conținând unul din pachetele promoționale din cadrul campaniei, menționate pe website-ul ulitabolanda.ro, respectiv Svijansky Party Mix 450mdr sau Svijansky Party Mix 450mdk, precum si de postarea numărului comenzii plasate într-un comentariu pe pagina de facebook a organizatorului la postarea dedicată concursului.

IV. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

Art. 11.  În contextul organizării şi desfășurării acestei Campanii, Organizatorul prelucrează datele personale în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (“GDPR”), în calitate de persoană împuternicită a Clientului final.

Art. 12. (1) Organizatorul va prelucra datele de înscriere ale participanţilor la Campanie, cum ar fi: nume, prenume, data naşterii şi date privind imaginea.

(2) În cazul participanţilor care vor fi desemnaţi câştigători, Organizatorul va prelucra următoarele date: adresa de domiciliu pentru livrarea premiului, număr de telefon, adresă de e-mail, codul numeric personal şi alte date cuprinse în actul de identitate sau orice alte informaţii care vor fi solicitate de autorităţile fiscale în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale cu privire la plata impozitelor aferente premiilor.

Art. 13. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 1. Organizarea şi desfăşurarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor castigatorilor;
 2. Plata impozitelor şi a contribuţiilor aferente premiilor acordate, raportarea către autorităţile publice competente, publicarea numelui câştigătorilor şi a premiilor;
 3. Soluţionarea oricăror plângeri legate de modalitatea de organizare şi desfăşurare a Campaniei, investigarea eventualelor încălcări, realizarea unor raportari specifice, analize şi studii statistice, apărarea dreptului Organizatorului în instanţă şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative;
 4. Îndeplinirea unor obligaţii legale, cum ar fi, dar fără a se limita la obligaţii ce ţin de arhivare, securitate, ţinerea evidențelor contabile sau fiscale.

Art. 14. Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal ale participantilor la Campanie sunt următoarele:

 1. consimțământul acestora;
 2. interesul legitim al Organizatorului;
 3. îndeplinirea unor obligaţii legale.

Art. 15. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate pentru toată perioada derulării Campaniei. Acestea sunt păstrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. În ceea ce priveşte datele necesare în scop financiar-contabil, acestea vor fi stocate pe o perioada de 3 ani de la închiderea anului financiar în cursul căruia au fost colectate.

Art. 16. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participantilor către următoarele categorii de destinatari:

 1. Parteneri implicaţi în desfăşurarea şi organizarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor;
 2. Contabili, auditori, notari publici sau consultanti profesionali desemnaţi să acorde asistenţă pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei, ce vor fi obligaţi printr-o lege sau prin contractul încheiat cu Organizatorul să păstreze confidenţialitatea datelor personale la care au acces;
 3. Furnizori de servicii de curierat;
 4. Autorităţi publice din orice domeniu, centrale sau locale, atât din România, cât şi din străinătate, ce vor prelucra datele personale la cererea acestora sau din iniţiativa Organizatorului, în acord cu legislaţia aplicabilă;
 5. Instanţa competenta din Romania, în eventualitatea unei dispute, în măsura în care este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Organizatorului.

Art. 17. Datele cu caracter personal se vor prelucra pe teritoriul Uniunii Europene şi nu se vor transfera către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Art. 18. În ceea ce priveşte securitatea datelor cu caracter personal, au fost implementate măsuri tehnice şi organizaţionale corespunzătoare în vederea protejarii datelor personale colectate şi prelucrate, cum ar fi: instruirea personalului, limitarea accesului la datele personale, astfel încât acestea să fie prelucrate doar de către angajaţii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informaţii în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale sau contractuale, etc.

Art. 19. În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, participanţii, beneficiază de următoarele drepturi, în calitate de persoană vizată:

 1. Dreptul de acces la datele personale pe care le prelucrează Organizatorul, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;
 2. Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor personale prelucrate de Organizator;
 3. Dreptul la ştergerea datelor prelucrate de Organizator („dreptul de a fi uitat”);
 4. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal pe care le prelucrează Organizatorul;
 5. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor personale;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor personale;
 7. Dreptul la retragerea consimţământului, în situaţiile în care prelucrarea datelor s-a realizat în temeiul consimţământului. Această cerere se poate formula în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor personale realizată înainte de retragere.
 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor personale de către Organizator sau în numele Organizatorului – Autoritatea Natională pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro.

Art. 20. Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, persoanele vizate pot trimite o solicitare la următoarea adresa de e-mail: office@astir.ro

V. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Art. 21. Campania se desfășoară pe teritoriul României și se adresează exclusiv orașelor Timișoara si Arad incluzând localitățile limitrofe ale acestora pe o rază de 20 km, în spațiul virtual, pe pagina de Facebook a  Organizatorului, ASTIR, în perioada 23.07.2024 ora postării – 06.08.2024, ora 23:59, pagina de facebook poate fi accesată la următoarea adresa web:  https://www.facebook.com/ulita.bolanda .

Art. 22.  În perioada 23.07.2024, ora postării – 06.08.2024, ora 23:59, participanții se pot înscrie la Campanie prin plasarea unei comenzi conținând unul din pachetele promoționale din cadrul campaniei, menționate pe website-ul ulitabolanda.ro, respectiv Svijansky Party Mix 450mdr sau Svijansky Party Mix 450mdk, precum si de postarea numărului comenzii plasate într-un comentariu pe pagina de facebook a organizatorului la postarea dedicată concursului.

Regulile sunt diferite în funcție de platforma pe care se desfășoară  și se regăsesc foarte clar explicate în descrierea concursului.

Art. 23. Pentru înscrierea valabilă, în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. Înscrierea se va face exclusiv în perioada concursului, între 23.07.2024, ora postării Concursului pe pagina Organizatorului – 06.08.2024, ora 23:59;
 2. Participanții trebuie să aibă dreptul de participare conform prevederilor art.5.

VI. PREMIILE CAMPANIEI

Art. 24. În cadrul Campaniei ASTIR “Punem la bătaie 90 de litri de bere ” se vor acorda 3 premii în total, după cum urmează:

 • FACEBOOK: 1 Butoi de bere capacitate 30 Litri marca Svijansky Maz, 2 Butoaie de bere capacitate 30 Litri marca Svijansky Rytir. KEG-ul ca ambalaj, nu face obiectul premiului si va fi returnat.

VII. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Art. 25. În cadrul acestui concurs va fi realizată o extragere, prin tragere la sorți, în urma căreia vor fi desemnați 3 câștigători, precum și 3 rezerve. Extragerea se va efectua prin intermediul platformei https://namepicker.net/

Art. 26. Expedierea premiului către persoana extrasă și validată se va face exclusiv pe teritoriul României la o dată convenită împreună cu câștigătorii desemnați.

VIII. VALIDAREA ȘI PUBLICAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Art. 27. Organizatorii sunt obligați să facă public numele câștigătorilor precum și câștigurile acordate în termen de maxim 5 zile lucrătoare din momentul desemnării câștigătorilor. Organizatorii vor publica numele câștigătorilor și premiile câștigate, pe pagina https://www.facebook.com/ulita.bolanda

Art. 28. Pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesar să îndeplinească toate condițiile stabilite prin prezentul Regulament, precum și obligația Participantului de transmitere a datelor solicitate în maxim 72 ore din momentul anunțării de către Organizator a câștigătorilor.

Art. 29. În cadrul procesului de validare, câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului următoarele date: nume și prenume, adresa de expediere a premiului și un număr de telefon în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a furnizării premiului. După validare, câștigătorii premiilor vor trimite copia actului de identitate, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privitoare la reținerea și virarea impozitelor/taxelor pentru premiile acordate.

Art. 30. În condițiile în care un potențial câștigător nu răspunde la solicitarea Organizatorilor, respectiv nu trimite datele solicitate în vederea validării, în maxim 72 de ore din momentul contactării, acesta va fi invalidat și va pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorii vor apela la câștigătorul de rezervă. Condițiile de validare a rezervei sunt aceleași ca și în cazul câștigătorilor.

IX. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMILOR

Art. 31. În cadrul concursului se vor acorda maxim 3 premii.

Art. 32.  Organizatorul va pune la dispoziție premiile din concurs și va expedia premiile către câștigătorul publicat, în maxim 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data afișării câștigătorilor, prin curier, la adresa indicată de către acesta.

Art. 33. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorilor nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

Art. 34. Persoanele extrase și validate ca fiind câștigătoare în cadrul acestei campanii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau de a le schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor sau să le cedeze altor persoane; dacă acestea doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

Art. 35. Pe durata campaniei, fiecare participant are dreptul să poată câștiga un singur premiu, iar regula se aplică şi persoanelor care au aceeaşi adresă şi/sau sunt membrii aceleiaşi familii.

Art. 36. Organizatorul şi Împuternicitul îşi rezervă dreptul de a modifica Premiile Concursului.

Art. 37. Valoarea totală estimativă a premiului acordat în prezenta campanie este de 1300 lei, cu TVA inclus (la aceasta se adaugă costul pentru expedierea prin curier).

Art. 38. Premiile individuale oferite în prezenta campanie nu depăşesc suma de 500 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

Art. 39. În cazul în care, indiferent de motiv, nu se va putea acorda Premiul vreunuia din Câştigătorii desemnaţi iniţial, Organizatorul va putea desemna, în cazul în care consideră necesar, un alt câștigător conform prezentului Regulament.

Art. 40. Câștigătorul va fi anunţat despre câştigarea Premiilor prin intermediul platformei Facebook, de către Organizator. Câştigătorul trebuie să urmeze procedura indicată de Împuternicit pentru acordarea şi înmânarea Premiilor.

Art. 41. Organizatorul va putea face publice numele, prenumele şi câştigul acordat pe canalele de comunicare ale Concursului. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, numele, prenumele, vor putea fi făcute publice prin publicarea pe contul de Facebook al Organizatorului.

Art. 42. Acordarea şi înmânarea Premiului se va face în baza unui act de identitate valabil.

X. TAXE ȘI IMPOZITE

Art. 43. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a Organizatorului.

Art. 44.  Impozitul aferent premiului va fi suportat în totalitate de Organizator.

Art. 45. Participanţilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de participare (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Concurs sau a consultării Regulamentului de desfăşurare).

Art. 46. Orice alte obligații ale câștigătorului aferente utilizării premiului câștigat se află exclusiv în sarcina câștigătorului.

XI. CLAUZA DE ANTICORUPȚIE

Art. 47. Respectarea Legislației Aplicabile cu privire la mită și corupție este de o importanță fundamentală pentru Organizator. Ca urmare, fiecare Parte, inclusiv angajații, agenții, consultanții, contractanții și subcontractanții lor:

 1. vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția;
 2. nu omit și nu vor omite orice acțiune care să poată determina cealaltă Parte să încalce oricare dintre prevederile privind mita și corupția;
 3. nu va oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare, în relația cu un oficial public;
 4. vor păstra în vigoare măsuri anti mită potrivite și eficiente (inclusiv în ceea ce privește cadourile și ospitalitatea), care au scopul de a asigura respectarea prevederilor privind mita și corupția, inclusiv de a monitoriza respectarea și de a descoperi încălcările;
 5. orice suspiciune rezonabilă cu privire la încălcarea prevederilor prezentei clauze cu privire la mită și corupție se poate comunica oricând la adresa: office@astir.ro
 6.  

XII. RESPONSABILITATEA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Art. 48. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

Art. 49. Organizatorul nu este responsabil de eventualele modificări ale platformei Facebook. Astfel încât, dacă în timpul desfășurării concursului apar modificări ale politicii Facebook-ului ceea ce conduc la aspectul ca prezentul concurs să fie șters de către Facebook sau să nu mai poată fi continuat, organizatorul nu are responsabilitatea spre a despăgubi participanții.

Art. 50. Concursul va putea fi întrerupt de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului Concursului.

Art. 51. Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la dată anunţării publice a câştigătorilor. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Art. 52. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul campaniei, decizia comisiei formată dintr-un reprezentant al Organizatorului, este definitivă.

Art. 53. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 1. Înscrierea pe altă pagină decât Facebook a Organizatorului disponibilă la adresa https://www.facebook.com/ulita.bolanda
 2. Înscrierea pe o altă postare decât postarea de concurs.
 3. Înregistrările trimise în afara perioadei concursurilor aşa cum acestea sunt prevăzute în prezentul Regulament;
 4. Conținutul comentariilor postate, participanții fiind singurii responsabili în acest sens;
 5. Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Facebook de pe care s-au înregistrat participanții la concursul organizat pe https://www.facebook.com/ulita.bolanda premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și face dovada validității datelor declarate;
 6. Erori în datele furnizate de către câştigători sau lipsa de acurateţe a datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorilor, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare aceştia nu au nici un fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului sau la imposibilitatea identificării unui câştigător;
 7. Organizatorii nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului câştigat;
 8. Organizatorii nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, respectiv de curierat/servicii poştale;
 9. Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării documentului de predare a premiului nu vor fi luate în considerare de către Organizatori;
 10. Blocarea contului de Facebook al participantului;
 11. Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);

Art. 54. Situaţiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la Concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afară controlului pe care Organizatorii îl pot în mod rezonabil exercită.

XIII. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Art. 55. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să respecte în totalitate şi în mod corespunzător Regulamentul.

Art. 56. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că:

 1. a citit şi înţeles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul şi acceptă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia;
 2. a înţeles şi este de acord ca, în cazul în care oricare dintre Participanţi nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs şi/sau Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător şi/sau Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.

Art. 57. (1) Prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat ca în cazul în care va fi desemnat drept Câştigător, prestaţia realizată cu ocazia participării la Concurs, desemnării sale şi/sau a acordării Premiilor va putea fi înregistrată de Organizator pe suport audio, suport foto, suport audiovizual şi/sau pe orice alt tip de suport, materialele astfel obţinute urmând să fie folosite de Organizator conform necesităţilor acestuia.

(2) Astfel, prin înscrierea la Concurs fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat cu faptul că, în cazul în care va fi desemnat drept Câştigător, numele şi prenumele său şi/sau imaginea şi/sau vocea sa şi/sau orice prestaţie a sa cu ocazia desemnării şi/sau a acordării premiilor şi sau orice înregistrare a să şi/sau orice materiale să poată fi făcute publice şi/sau folosite de Organizator/Împuternicit conform necesităţilor proprii, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului/ Împuternicitului.

XIV. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Art. 58. Orice dispută dintre Organizator şi/sau Împuternicit şi oricare din Participanţi şi Câştigător va fi rezolvată pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

Art. 59. Regulamentul va fi interpretat şi guvernat de legea română, care este legea aplicabilă în cazul oricărei dispute care poate apărea în legătură cu prezentul Contract, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

Art. 60. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorilor în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorii nu vor mai lua în considerare nicio reclamație.

XV. FORȚA MAJORĂ

Art. 61. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, conform prevederilor Codul civil (art.1351 NCC). Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil iar cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Art. 62. Concursul poate înceta înainte de termen, atât în cazul unui eveniment ce constituie forță majoră, astfel cum este reglementată de legislația română în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestora, de a continua acest concurs, cât și dacă Organizatorii doresc acest lucru. În aceste situații, Organizatorii nu sunt ținuți la întoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despăgubire/daună sau altele asemenea.

XVI. INFORMAȚII

Art. 63. În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanţii doresc să afle mai multe amănunte în legatură cu Concursul, precum şi pentru eventuale sugestii şi/sau reclamaţii, aceştia pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: office@astir.ro

XVII. ACTUALIZAREA ȘI MODIFICAREA

Art. 64. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmând că respectivele modificări să între în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe Facebook (https://www.facebook.com/ulita.bolanda)

Art. 65. Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ

Art. 66. Prevederile din prezentul Regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața și sunt obligatorii pentru toți participanții.

Art. 67. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament/condițiile concursului/data extragerii concursului, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe pagina de Facebook a acestuia.

XVIII. CLAUZE FINALE

Art. 68. Prin prezenta Campanie se urmareste promovarea produselor si brand-ului Fakir catre clientii si potentialii clienti ai acestuia. In acest sens, campania de fata reprezinta un instrument de popularizare in vederea fidelizarii clientilor existenti si a atragerii de noi clienti.

Art. 69. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 70. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legislatiei in vigoare aplicabile si cu termenii si conditiile furnizorilor directi ai serviciilor ce formeaza premiile. 15.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de modifica prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Câstigă berea pentru finala Euro 2024 ”

I. DENUMIREA CONCURSULUI ȘI ORGANIZATORUL

Art. 1. Denumirea Concursului este: Câștigă berea pentru finala Euro 2024 (denumit în continuare şi „Concursul”).

Art. 2. Organizatorul Concursului este ASTIR SRL, cu sediul în Timis, str. Moldovei nr. 1B, office@astir.ro , 0733927611

II. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Art. 3. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament. Regulament înseamnă prezentul document, inclusiv așa cum acesta va fi modificat, inclusiv toate și oricare dintre regulile Concursului, și care sunt obligatorii în mod necondiționat pentru toți Participanții.

Art. 4. Regulamentul va fi adus la cunoștință publicului pe pagina de Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/ulita.bolanda precum și prin orice alte modalități impuse conform legislației aplicabile din România.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Art. 5. La Concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (denumite împreună în cadrul prezentului regulament “Participanții” și fiecare dintre aceștia “Participantul”):

a. au împlinit vârsta de 18 ani până cel târziu la data înscrierii la concurs;

b. au domiciliul sau reședinţa pe teritoriul României;

c. deţin un document de identitate valabil care va trebui prezentat în scopul identificării, validării și înmânării Premiilor dacă Participanții respectivi au câștigat vreunul din Premii;

d. sunt persoane fizice, cetățeni români;

e. dețin un cont valabil de Facebook.

Art. 6. Nu pot participa la această Campanie:

a. salariaţi şi colaboratori persoane fizice (având un contract în vigoare) ai Organizatorului;

b. Membrii familiilor prepușilor menționați la punctele de mai sus (copii, părinți, frați, surori, soț, soție).

Art. 7. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea unui premiu, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat.

Art. 8. Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ toate obligațiile instituite în sarcina lor de prezentul Regulament

Art. 9. Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărțuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe pagină.

Art. 10. Înscrierea și participarea la concurs sunt gratuite.

IV. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

Art. 11. În contextul organizării şi desfășurării acestei Campanii, Organizatorul prelucrează datele

personale în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, respective Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (“GDPR”), în calitate de persoană împuternicită a Clientului final.

Art. 12. (1) Organizatorul va prelucra datele de înscriere ale participanţilor la Campanie, cum ar fi: nume, prenume, data naşterii şi date privind imaginea.

(2) În cazul participanţilor care vor fi desemnaţi câştigători, Organizatorul va prelucra următoarele date: adresa de domiciliu pentru livrarea premiului, număr de telefon, adresă de e-mail, codul numeric personal şi alte date cuprinse în actul de identitate sau orice alte informaţii care vor fi solicitate de autorităţile fiscale în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale cu privire la plata impozitelor aferente premiilor.

Art. 13. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

a. Organizarea şi desfăşurarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor castigatorilor;

b. Plata impozitelor şi a contribuţiilor aferente premiilor acordate, raportarea către autorităţile publice competente, publicarea numelui câştigătorilor şi a premiilor;

c. Soluţionarea oricăror plângeri legate de modalitatea de organizare şi desfăşurare a Campaniei, investigarea eventualelor încălcări, realizarea unor raportari specifice, analize şi studii statistice, apărarea dreptului Organizatorului în instanţă şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative;

d. Îndeplinirea unor obligaţii legale, cum ar fi, dar fără a se limita la obligaţii ce ţin de arhivare, securitate, ţinerea evidențelor contabile sau fiscale.

Art. 14. Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal ale participantilor la Campanie sunt următoarele:

a. consimțământul acestora;

b. interesul legitim al Organizatorului;

c. îndeplinirea unor obligaţii legale.

Art. 15. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate pentru toată perioada derulării Campaniei. Acestea sunt păstrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. În ceea ce priveşte datele necesare în scop financiar-contabil, acestea vor fi stocate pe o perioada de 3 ani de la închiderea anului financiar în cursul căruia au fost colectate.

Art. 16. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participantilor către următoarele categorii de destinatari:

a. Parteneri implicaţi în desfăşurarea şi organizarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor;

b. Contabili, auditori, notari publici sau consultanti profesionali desemnaţi să acorde asistenţă pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei, ce vor fi obligaţi printr-o lege sau prin contractul încheiat cu Organizatorul să păstreze confidenţialitatea datelor personale la care au acces;

c. Furnizori de servicii de curierat;

d. Autorităţi publice din orice domeniu, centrale sau locale, atât din România, cât şi din străinătate, ce vor prelucra datele personale la cererea acestora sau din iniţiativa Organizatorului, în acord cu legislaţia aplicabilă;

e. Instanţa competenta din Romania, în eventualitatea unei dispute, în măsura în care este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Organizatorului.

Art. 17. Datele cu caracter personal se vor prelucra pe teritoriul Uniunii Europene şi nu se vor transfera către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Art. 18. În ceea ce priveşte securitatea datelor cu caracter personal, au fost implementate măsuri tehnice şi organizaţionale corespunzătoare în vederea protejarii datelor personale colectate şi prelucrate, cum ar fi: instruirea personalului, limitarea accesului la datele personale, astfel încât acestea să fie prelucrate doar de către angajaţii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informaţii în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale sau contractuale, etc.

Art. 19. În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, participanţii, beneficiază de următoarele drepturi, în calitate de persoană vizată:

a. Dreptul de acces la datele personale pe care le prelucrează Organizatorul, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;

b. Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor personale prelucrate de Organizator;

c. Dreptul la ştergerea datelor prelucrate de Organizator („dreptul de a fi uitat”);

d. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal pe care le prelucrează Organizatorul;

e. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor personale;

f. Dreptul la portabilitatea datelor personale;

g. Dreptul la retragerea consimţământului, în situaţiile în care prelucrarea datelor s-a realizat în temeiul consimţământului. Această cerere se poate formula în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor personale realizată înainte de retragere.

h. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor personale de către Organizator sau în numele Organizatorului – Autoritatea Natională pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro.

Art. 20. Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, persoanele vizate pot trimite o solicitare la următoarea adresa de e-mail: office@astir.ro

V. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Art. 21. Campania se desfășoară pe teritoriul României, în spațiul virtual, pe pagina de Facebook a Organizatorului, ASTIR, în perioada 28.06.2024 ora postării – 07.07.2024, ora 23:59, pagina de facebook poate fi accesată la următoarea adresa web: https://www.facebook.com/ulita.bolanda

Art. 22. În perioada 28.06.2024, ora postării – 07.07.2024, ora 23:59, participanții se pot înscrie la Campanie prin adăugarea unui comentariu cu textul „Vreau bere la finala”, respectând cerințele din postarea de Concurs sau dând like și follow paginii de Facebook. Regulile sunt diferite în funcție de platforma pe care se desfășoară și se regăsesc foarte clar explicate în descrierea concursului.

Art. 23. Pentru înscrierea valabilă, în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a. Înscrierea se va face exclusiv în perioada concursului, între 28.06.2024, ora postării Concursului pe pagina Organizatorului – 07.07.2024, ora 23:59;

b. Participanții trebuie să aibă dreptul de participare conform prevederilor art.5.

VI. PREMIILE CAMPANIEI

Art. 24. În cadrul Campaniei ASTIR “Câstigă berea pentru finala Euro 2024 ” se va acorda 4 premii în total, după cum urmează:

FACEBOOK: 2 Butoaie de bere capacitate 5L marca Svijansky Maz, 2 Butoaie de bere capacitate 5L marca Svijansky Premium 450

VII. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Art. 25. În cadrul acestui concurs va fi realizată o extragere, prin tragere la sorți, în urma căreia vor fi desemnați 4 câștigători, precum și 4 rezerve. Extragerea se va efectua prin intermediul platformei https://namepicker.net/

Art. 26. Expedierea premiului către persoana extrasă și validată se va face exclusiv pe teritoriul României.

VIII. VALIDAREA ȘI PUBLICAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Art. 27. Organizatorii sunt obligați să facă public numele câștigătorilor precum și câștigurile acordate în termen de maxim 5 zile lucrătoare din momentul desemnării câștigătorilor. Organizatorii vor publica numele câștigătorilor și premiile câștigate, pe pagina https://www.facebook.com/ulita.bolanda

Art. 28. Pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesar să îndeplinească toate condițiile stabilite prin prezentul Regulament, precum și obligația Participantului de transmitere a datelor solicitate în maxim 72 ore din momentul anunțării de către Organizator a câștigătorilor.

Art. 29. În cadrul procesului de validare, câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului următoarele date: nume și prenume, adresa de expediere a premiului și un număr de telefon în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a furnizării premiului. După validare, câștigătorii premiilor vor trimite copia actului de identitate, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privitoare la reținerea și virarea impozitelor/taxelor pentru premiile acordate.

Art. 30. În condițiile în care un potențial câștigător nu răspunde la solicitarea Organizatorilor, respective nu trimite datele solicitate în vederea validării, în maxim 72 de ore din momentul contactării, acesta va fi invalidat și va pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorii vor apela la câștigătorul de rezervă. Condițiile de validare a rezervei sunt aceleași ca și în cazul câștigătorilor.

IX. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMILOR

Art. 31. În cadrul concursului se vor acorda maxim 4 premii.

Art. 32. Organizatorul va pune la dispoziție premiile din concurs și va expedia premiile către câștigătorul publicat, în maxim 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data afișării câștigătorilor, prin curier, la adresa indicată de către acesta.

Art. 33. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorilor nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

Art. 34. Persoanele extrase și validate ca fiind câștigătoare în cadrul acestei campanii NU au

posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau de a le schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor sau să le cedeze altor persoane; dacă acestea doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

Art. 35. Pe durata campaniei, fiecare participant are dreptul să poată câștiga un singur premiu, iar regula se aplică şi persoanelor care au aceeaşi adresă şi/sau sunt membrii aceleiaşi familii.

Art. 36. Organizatorul şi Împuternicitul îşi rezervă dreptul de a modifica Premiile Concursului.

Art. 37. Valoarea totală estimativă a premiului acordat în prezenta campanie este de 440 lei, cu TVA inclus (la aceasta se adaugă costul pentru expedierea prin curier).

Art. 38. Premiile individuale oferite în prezenta campanie nu depăşesc suma de 120 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

Art. 39. În cazul în care, indiferent de motiv, nu se va putea acorda Premiul vreunuia din Câştigătorii desemnaţi iniţial, Organizatorul va putea desemna, în cazul în care consideră necesar, un alt câștigător conform prezentului Regulament.

Art. 40. Câștigătorul va fi anunţat despre câştigarea Premiilor prin intermediul platformei Facebook, de către Organizator. Câştigătorul trebuie să urmeze procedura indicată de Împuternicit pentru acordarea şi înmânarea Premiilor.

Art. 41. Organizatorul va putea face publice numele, prenumele şi câştigul acordat pe canalele de comunicare ale Concursului. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, numele, prenumele, vor putea fi făcute publice prin publicarea pe contul de Facebook al Organizatorului.

Art. 42. Acordarea şi înmânarea Premiului se va face în baza unui act de identitate valabil.

X. TAXE ȘI IMPOZITE

Art. 43. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a Organizatorului.

Art. 44. Impozitul aferent premiului va fi suportat în totalitate de Organizator.

Art. 45. Participanţilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de participare (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Concurs sau a consultării Regulamentului de desfăşurare).

Art. 46. Orice alte obligații ale câștigătorului aferente utilizării premiului câștigat se află exclusiv în sarcina câștigătorului.

XI. CLAUZA DE ANTICORUPȚIE

Art. 47. Respectarea Legislației Aplicabile cu privire la mită și corupție este de o importanță fundamentală pentru Organizator. Ca urmare, fiecare Parte, inclusiv angajații, agenții, consultanții, contractanții și subcontractanții lor:

a. vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția;

b. nu omit și nu vor omite orice acțiune care să poată determina cealaltă Parte să încalce oricare dintre prevederile privind mita și corupția;

c. nu va oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare, în relația cu un oficial public;

d. vor păstra în vigoare măsuri anti mită potrivite și eficiente (inclusiv în ceea ce privește cadourile și ospitalitatea), care au scopul de a asigura respectarea prevederilor privind mita și corupția, inclusiv de a monitoriza respectarea și de a descoperi încălcările;

e. orice suspiciune rezonabilă cu privire la încălcarea prevederilor prezentei clauze cu privire la mită și corupție se poate comunica oricând la adresa: office@astir.ro

XII. RESPONSABILITATEA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Art. 48. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

Art. 49. Organizatorul nu este responsabil de eventualele modificări ale platformei Facebook. Astfel încât, dacă în timpul desfășurării concursului apar modificări ale politicii Facebook-ului ceea ce conduc la aspectul ca prezentul concurs să fie șters de către Facebook sau să nu mai poată fi continuat, organizatorul nu are responsabilitatea spre a despăgubi participanții.

Art. 50. Concursul va putea fi întrerupt de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului Concursului.

Art. 51. Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la dată anunţării publice a câştigătorilor. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Art. 52. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul campaniei, decizia comisiei formată dintr-un reprezentant al Organizatorului, este definitivă.

Art. 53. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a. Înscrierea pe altă pagină decât Facebook a Organizatorului disponibilă la adresa https://www.facebook.com/ulita.bolanda

b. Înscrierea pe o altă postare decât postarea de concurs.

c. Înregistrările trimise în afara perioadei concursurilor aşa cum acestea sunt prevăzute în prezentul Regulament;

d. Conținutul comentariilor postate, participanții fiind singurii responsabili în acest sens;

e. Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Facebook de pe care s-au înregistrat participanții la concursul organizat pe https://www.facebook.com/ulita.bolanda premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și face dovada validității datelor declarate;

f. Erori în datele furnizate de către câştigători sau lipsa de acurateţe a datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorilor, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare aceştia nu au nici un fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului sau la imposibilitatea identificării unui câştigător;

g. Organizatorii nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului câştigat;

h. Organizatorii nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, respectiv de curierat/servicii poştale;

i. Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării documentului de predare a premiului nu vor fi luate în considerare de către Organizatori;

j. Blocarea contului de Facebook al participantului;

k. Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea

sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);

Art. 54. Situaţiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la Concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afară controlului pe care Organizatorii îl pot în mod rezonabil exercită.

XIII. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Art. 55. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să respecte în totalitate şi în mod corespunzător Regulamentul.

Art. 56. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că:

a. a citit şi înţeles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul şi acceptă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia;

b. a înţeles şi este de acord ca, în cazul în care oricare dintre Participanţi nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs şi/sau Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător şi/sau Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.

Art. 57. (1) Prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat ca în cazul în care va fi desemnat drept Câştigător, prestaţia realizată cu ocazia participării la Concurs, desemnării sale şi/sau a acordării Premiilor va putea fi înregistrată de Organizator pe suport audio, suport foto, suport audiovizual şi/sau pe orice alt tip de suport, materialele astfel obţinute urmând să fie folosite de Organizator conform necesităţilor acestuia.

(2) Astfel, prin înscrierea la Concurs fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat cu faptul că, în cazul în care va fi desemnat drept Câştigător, numele şi prenumele său şi/sau imaginea şi/sau vocea sa şi/sau orice prestaţie a sa cu ocazia desemnării şi/sau a acordării premiilor şi sau orice înregistrare a să şi/sau orice materiale să poată fi făcute publice şi/sau folosite de Organizator/Împuternicit conform necesităţilor proprii, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului/ Împuternicitului.

XIV. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Art. 58. Orice dispută dintre Organizator şi/sau Împuternicit şi oricare din Participanţi şi Câştigător va fi rezolvată pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

Art. 59. Regulamentul va fi interpretat şi guvernat de legea română, care este legea aplicabilă în cazul oricărei dispute care poate apărea în legătură cu prezentul Contract, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

Art. 60. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorilor în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorii nu vor mai lua în considerare nicio reclamație.

XV. FORȚA MAJORĂ

Art. 61. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, conform prevederilor Codul civil (art.1351 NCC). Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil iar cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Art. 62. Concursul poate înceta înainte de termen, atât în cazul unui eveniment ce constituie forță

majoră, astfel cum este reglementată de legislația română în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestora, de a continua acest concurs, cât și dacă Organizatorii doresc acest lucru. În aceste situații, Organizatorii nu sunt ținuți la întoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despăgubire/daună sau altele asemenea.

XVI. INFORMAȚII

Art. 63. În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanţii doresc să afle mai multe amănunte în legatură cu Concursul, precum şi pentru eventuale sugestii şi/sau reclamaţii, aceştia pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: office@astir.ro

XVII. ACTUALIZAREA ȘI MODIFICAREA

Art. 64. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmând că respectivele modificări să între în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe Facebook (https://www.facebook.com/ulita.bolanda)

Art. 65. Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ

Art. 66. Prevederile din prezentul Regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața și sunt obligatorii pentru toți participanții.

Art. 67. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament/condițiile concursului/data extragerii concursului, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe pagina de Facebook a acestuia.

XVIII. CLAUZE FINALE

Art. 68. Prin prezenta Campanie se urmareste promovarea produselor si brand-ului Fakir catre clientii si potentialii clienti ai acestuia. In acest sens, campania de fata reprezinta un instrument de popularizare in vederea fidelizarii clientilor existenti si a atragerii de noi clienti.

Art. 69. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 70. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legislatiei in vigoare aplicabile si cu termenii si conditiile furnizorilor directi ai serviciilor ce formeaza premiile. 15.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de modifica prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

ASTIR SRL, CUI: RO 21043250
Complex avicola hala 6, Mosnita Noua, Timis
S.O.L.     A.N.P.C
Toate drepturile rezervate UlitaBolanda | web design by Pixeldrive